Публічна оферта про укладення договору на надання інформаційно-консультаційних послуг    

 

Цей документ є публічною офертою та публічним договором. Згідно ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Замовників, а беззастережне їх прийняття вважається акцептуванням цієї оферти Замовником. Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, подання заявки/ авторизація на веб-сайті https://www.fashion - academy.space є акцептом цієї оферти, що прирівнюється до укладення публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг (далі по тексту - "Договір") на умовах, викладених нижче.

Договір адресований усім фізичним і юридичним особам, що бажають скористатися послугами Виконавця, а також що мають технічну можливість отримання таких послуг.

Фізична особа-підприємець Найденко Марина Юріївна, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань від 15.01.2014, № 2 224 000 000 091460, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3061315766, далі по тексту - "Виконавець" з однієї Сторони, пропонує фізичним або юридичним особам (далі по тексту - "Замовник"), отримати послуги, передбачені цим Договором.

1. Терміни та загальні положення

1.1. Послуги - набір інформаційно-консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Програмами Курсів, які є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Публічна оферта - пропозиція Виконавця, розміщена в мережі Інтернет на Сайті Виконавця та адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, укласти Публічний договір про надання інформаційно-консультаційних послуг.

1.3. Публічний договір - договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе зобов'язання здійснювати надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

1.4. Сайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://www.fashion-academy.space, яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, що надаються.

1.5. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти цього Договору і Програми відповідного Курсу, без підписання письмового договору Сторонами.

1.6. Сторони - Виконавець і Замовник.

1.7. Курс - виражений у формі лекції (майстер-клас, тренінг) або аудіовізуального твору (вебінар або онлайн-тренінг), комплекс консультаційних послуг, спрямованих на передачу Замовнику інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного уявлення про даний предмет, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.

1.8. Програма Курсу - детальні умови надання конкретної Послуги, що включають, у тому числі, але не виключно, наступне:

 1.8.1. Назва, предмет та зміст Курсу;

1.8.2. Кількість годин та/або розклад (графік) Курсу;

1.8.3. Вартість Курсу;

1.8.4. Порядок оплати та ін.

1.9. Відтворення (скачування) - така форма доступу Користувача до Курсу, при якому, здійснюється створення копії Курсу в електронній (цифровий) формі зі збереженням в пам'яті Пристроїв Замовника або без такого.

1.10. Пристрій - електронна обчислювальна машина (ЕОМ) і/або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатний здійснювати обробку і відтворення звуку і зображення, як стаціонарне, так і переносне (включаючи, але не виключно: мобільні телефони, смартфони, КПК, та ін.), який має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Замовникові консультаційні послуги очно або онлайн, а саме організацію проходження Замовником Курсу навчання (тренінгу) або майстер-класу (далі - "Курс") на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Замовник зобов'язується прийняти і здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Замовник зобов'язується сплатити Виконавцеві вартість Курсу, який їм отримується.

2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст (назви тем, формат, кількість учбових годин або графік зайнять та ін.) Курсу навчання (тренінгу) оголошується в Програмі курсу навчання (тренінгу), яка розміщується на Сайті Виконавця.

2.4. Доступ до матеріалів онлайн-курсів зберігається упродовж 3 (трьох) місяців після закінчення курсу.

2.5. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує яких-небудь фінансових або інших результатів застосування Замовником Курсів, придбаних у Виконавця, у своїй діяльності.

2.6. Ніякі претензії по результативності застосування Замовником знань і навичок, отриманих в результаті прослуховування/перегляду Курсів, не можуть бути пред'явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Замовнику.

3. Умови надання послуг

     

3.1. Консультаційні послуги надаються у вигляді лекції (майстер-клас або тренінг) або у формі дистанційного відтворення Курсу на Пристрої Замовника (запису або прямій трансляції), відповідно до учбового плану і розкладу (графіком) зайнять, що розроблені Виконавцем і містяться в Програмі Курсу, розміщеній у відповідному розділі Сайту Виконавця.

3.2. Термін (графік) навчання визначається відповідно до Програми Курсу.

3.3. Акцептом цього Договору визнається оплата Замовником, повна або часткова, вартості відповідного Курсу і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору та прирівнюється до власноручного підпису Замовника під Договором.

3.4. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, дана оферта вважається акцептованою, а договір укладеним.

3.5. Порядок акцепту:

3.5.1. Замовник обирає Курс на сайті Виконавця і знайомиться з умовами оплати;

3.5.2. Після вибору необхідного Курсу (-ів) Замовник оформляє заявку на консультацію або відразу переходить у кошик та здійснює оплату;

3.5.3. Якщо Курс надається в дистанційному форматі (вебінар, онлайн-тренінг), то перед початком такого Курсу Замовник отримує посилання для доступу до цього Курсу, яка буде відправлена на електронну адресу, вказану Замовником при купівлі Курсу;

3.5.5. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Замовника від Договору недопустима;

3.5.6. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем усієї інформації і виконання усієї програми, передбачених у відповідній Програмі Курсу.

4. Права та обов’язки виконавця:

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за даною угодою;

4.1.2. Отримати за послуги, що надаються, оплату в розмірах і в терміни, передбачені цим Договором і відповідною Програмою Курсу;

4.1.3. Не надавати Послуги або припинити їх надання Замовникові у разі порушення їм вимог, передбачених цим Договором (у тому числі термінів оплати Послуг);

4.1.4. Відміняти, переривати або переносити будь-які Курси, змінювати їх матеріали, значення і вагу будь-якого завдання, тесту або іспиту;

4.1.5. Публікувати будь-які матеріали і відгуки, створені Замовником в процесі проходження Курсу, без яких-небудь обмежень або компенсації з боку Замовника;

4.1.6. Змінювати і доповнювати цей Договір і Додатки до нього без попереднього узгодження і без переукладення цього Договору із Замовником, забезпечуючи при цьому розміщення змін і доповнень на Сайті Виконавця;

4.1.7. Інформувати Замовника про акції і інші новини, шляхом напряму електронних листів на адресу Замовника, вказану при реєстрації/авторизації на веб-сайті Виконавця.

     

4.2. Виконавець зобов'язаний:

4.2.1. Надавати Замовникові інформаційно-консультаційні послуги в повному обсязі відповідно до цього Договору і  Програми Курсу;

4.2.2. Інформувати Замовника про правила і вимоги по організації надання консультаційних послуг, їх якості і змісту, про права і обов'язки Замовника при отриманні послуг;

4.2.3. Розробити учбовий план, організувати проведення зайняття;

4.2.4. При необхідності забезпечити Замовника навчально-методичними матеріалами та літературою;

4.2.5. Після проходження занять та підписання Акту приймання-передачі наданих послуг надати Замовнику Сертифікат або Диплом про успішне проходження лекцій та практичних занять за відповідними темами;

4.2.6. Сертифікат або Диплом, отриманий  відповідно до п. 4.2.5. цього Договору не є дипломом державного зразка та на нього не поширюються вимоги ст. 40 Закону України № 2145-VIII від 05.09.2017 р. та ст.ст. 16, 38 Закону України № 103/98-ВР від 10.02.1998 р.;

4.2.7. У випадку, якщо Замовник не зміг бути присутнім на заняттях, що проводились очно або в прямій трансляції, з поважної причини та вчасно згідно з пунктом 5.2.7. цього Договору повідомив про це Виконавця, Виконавець залишає за собою право перенести (змінити дату та/чи час) заняття Замовника, зарахувати його в іншу групу в разі надання Послуг в групі та/або надати можливість Замовнику пройти відповідне заняття онлайн при наявності такої можливості.

5. Права та обов’язки замовника

5.1. Замовник має право:

5.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до Програми Курсу;

5.1.2. За умови успішного проходження Курсу  отримати Сертифікат або Диплом про його закінчення.

5.2. Замовник зобов'язаний:

5.2.1. Вчитися за програмою, відвідувати теоретичні та практичні зайняття, не пропускати їх без поважних причин.

5.2.2. Виконувати домашні завдання у рамках проходження Курсу, відповідно до вказівок Виконавця та/або його представників, в терміни, вказані ними.

5.2.3. Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в терміни, встановлені цим Договором і Програмою Курсу.

5.2.4. Користуватися Послугами відповідно до правил, опублікованих на веб-сайті Виконавця та умов цього Договору.

5.2.5. Утриматися в процесі проходження Курсу від дій, які:

5.2.5.1. можуть перешкодити іншим Замовникам, запрошеним особам або лекторам брати участь в курсі і отримувати інформацію в процесі проведення Курсу.

5.2.5.2. можуть привести до ушкодження майна інших Замовників, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників або користувачів приміщення, в якому проводиться Курс.

5.2.5.3. порушують громадський порядок, у тому числі кривдять присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів та/або гучних розмов, створенні шуму за допомогою пристроїв та ін.

5.2.5.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших Замовників, запрошених осіб або лекторів, у тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.

5.2.5.5. проявляються у використанні аудіо- або відеоапаратури з метою копіювання матеріалів Курсу або без такої.

5.2.6. У разі, якщо це передбачено Програмою Курсу - здати підсумкову роботу (іспит).

5.2.7. Своєчасно (не пізніше ніж за 72 (сімдесят дві) години) ставити до відома Виконавця про неможливість присутності на заняттях, що проводяться в очній формі. При недотриманні вказаного в цьому пункті строку Сторони погодили, що таке заняття є проведеним Виконавцем для Замовника та до нього не застосовуються умови пункту 4.2.7. цього Договору.

6. Вартість послуг та порядок оплати

 

6.1. Загальна вартість послуг, надана Замовникові за даним Договором, складає загальну суму сплачених Замовником Курсів.

6.2. Вартість конкретного Курсу визначається Виконавцем в Програмі Курсу, яка розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється особисто клієнтові.

6.3. Оплата Загальної вартості послуг Виконавця за Договором в будь-якій валюті здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця у нижчезазначені способи в тому числі, проте не виключно:

6.3.1. На підставі виставленого Виконавцем рахунку.

6.3.2. За допомогою платіжного сервісу Fondy (https://fondy.ua).

6.3.3. На банківські реквізити Виконавця, зазначені в розділі 13 цього Договору.

6.4. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Замовником за навчання, якщо Замовник прослухав більш ніж одно зайняття Курсу і відмовився від Послуг.

6.5. У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця - Виконавець повертає кошти тільки за ті зайняття Курсу, які не були проведені Виконавцем. Проведені зайняття Курсу у такому випадку не компенсуються.

6.6. У випадку, якщо Замовник відмовляється від навчання до початку Курсу, Виконавець повертає сплачений аванс в повному об'ємі. У разі оплати усієї суми – 100% вартість Договору.

6.7. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлену вартість у разі зміни ринкових умов або за інших суттєвих обставин, але до початку Курсів.

7. Термін дії, порядок внесення змін та припинення договору

7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту подання заявки на участь у Курсі та/або авторизації Замовника на веб-сайті https://www.fashion - academy.space, та/або оплати Замовником послуг Виконавця, вважається укладеним на невизначений строк і діє до моменту його відкликання Виконавцем та/або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по цьому Договору.

7.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Договору та/або відкликати його в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Договір, такі зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору Сайті Виконавця, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації. Договір вважається відкликаним з моменту видалення його публікації з Сайту Виконавця.

7.3. З моменту набрання Договором чинності з внесеними змінами і доповненнями, Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.

7.4. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, письмово повідомивши Замовника не менше, ніж за 1 (один) день до передбачуваної дати відмови від виконання Договору.

7.5. Припинення дії даного Договору не звільняє Замовника від відповідальності за порушення умов даного Договору, що мали місце під час його терміну дії.

7.6. Для відмови від отримання послуг Замовнику достатньо не здійснювати оплату за такі послуги.

7.7. У разі, якщо Замовник бажає в повному обсязі відмовитись від Послуг Виконавця, йому необхідно надіслати відповідний запит на електронну адресу naydenkoacademy@gmail.com. Після чого адміністраторами Сайту видаляються всі дані та інформація про Замовника.

7.8. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли:

7.8.1. Замовник в повному обсязі скористався Послугами Виконавця, за які була внесена оплата;

7.8.2 Замовник не скористався Послугами Виконавця з власної ініціативи;

7.8.3. За угодою сторін;

7.8.4. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливе у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

7.8.5. У випадках порушення Замовником умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 8.5 цього Договору.

7.8.6. У інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

 

8. Відповідальність сторін

 

8.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.

8.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов'язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

8.3. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.

8.4. Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавства України.

8.5. У разі виявлення факту плагіату, копіювання матеріалів, їх фрагментів та/або несанкціонованого використання, розповсюдження Замовником матеріалів Курсу, Замовник несе відповідальність відповідно до умов цього Договору та норм чинного законодавства України.

8.6. Замовник погоджується з тим, що у разі недотримання п. 5.2.3 цього Договору, Виконавець має право не лише призупинити надання послуг і доступ до Курсу до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір на підставі п.7.8.5 цього Договору.

   

9. Форс-мажор

 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили розуміються такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов'язань за даним Договором.

9.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка знаходилась під їх дією, повідомляє про таке припинення іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставин непереборної сили.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

 

10. Обробка персональних даних

 

10.1. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних даних Замовника: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності із положеннями Закону України «Про захист персональних даних».

10.2. Збирання персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору, впорядкування відомостей про Замовника та внесення їх до бази персональних даних.

10.3. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про Замовника з баз персональних даних за згодою суб`єкта персональних даних.

10.4. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних (Замовника) або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, передбачених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

10.5. Персональні дані в базах персональних даних знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

11. Кінцеві положення

 

11.1. Сторони підтверджують, що даний Договір укладений при повному розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується та, відповідає дійсним намірам Сторін в частині правових зобов'язань, що на них покладаються.

11.2. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, тобто всіма повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору.

11.3. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстроване в Україні.

11.4. Враховуючи п. 11.3. цього Договору, місцем здійснення цієї угоди і місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце проживання Виконавця, вказане в ст. 12 цього Договору.

11.5. Акцептуючи цю Оферту, Замовник погоджується, що усі спори, пов'язані з цим Договором, розглядатимуться відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Замовник також погоджується, що усі такі спори знаходяться у винятковій компетенції судів України.

11.6. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Ці заголовки не можуть розглядатися як визначальні, обмежуючі або ті, що впливають на значення та зміст умов цієї Оферти або її будь-якій частині.

11.7. Якщо деяке з положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

11.8. В усіх випадках, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

12. Реквізити Виконавця

      Виконавець: ФОП Найденко Марина Юріївна

      Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Новокримська, буд. 7, кв. 106

      РНОКПП: 3061315766

      р/р: UA693220010000026002300068767

      Банк: АТ «Универсал Банк»

      Тел. +38 (098) 494 73 43

      e-mail: naydenkoacademy@gmail.com